Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Kahramanmaraş Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşması amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, üst yönetimlerce belirlenen maliye politikalarını eksiksiz uygulamak, uygulamayı takip etmek, kontrol etmek ve denetlemektir.

Vizyonu;

Toplumsal refahın artırılmasını, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının desteklenmesini sağlamak üzere, mali disiplinden ödün vermeden, öngörülen tüm gelirleri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkelerini gözeterek toplayan ve kamu kaynaklarının harcanması ve kullanımında toplumsal faydayı artıran, hazine mallarını koruyan ve en uygun biçimde değerlendiren, kamu davalarını hukuka  uygun savunan, tüm personeliyle uyumlu çalışmayı hedefleyen ve mükelleflere, iş sahiplerine ve diğer paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunan, saydamlığa ve hesap verilebilirliğe önem veren, örnek bir defterdarlık olmaktır.