Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız konusunu 178 sayılı “Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun hükmünde Kararname” oluşturur. Buna göre; Bakanlık taşra teşkilatı, defterdarlıklardan oluşur.

DEFTERDAR
Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları İl’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Kahramanmaraş  Defterdarlığı’nın görev alanını; Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların yönetimi, Muhasebe birimlerince yapılan ödemelere ilişkin kayıtların tutulması, saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, genel bütçeye dahil kurumlara hukuki görüş bildirilmesi, Hazineye ait her türlü davalarla, genel bütçe içindeki dairelere ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlemlerinin takip ve savunmasının yapılması gibi gider mevzuatına ilişkin konular ile çeşitli bütçe gelirlerinin tahsili ve Bakanlıkça verilen diğer görevler oluşturmaktadır.

DEFTERDARLIK BİRİMLERİ

Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında, Muhasebat, Milli Emlak, Muhakemat, Personel ile İlçe Malmüdürlüklerinden oluşur.

Muhasebat Birimleri

1.Muhasebe Müdürlükleri

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır. Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

 1. Saymanlık Müdürlükleri

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde Bölge Müdürlüğü ve Başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar. Saymanlık Müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır. Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeğe devam ederler.

 1. Malmüdürlükleri

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, Milli Emlak ve Muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği Malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

Milli Emlak Birimleri

Milli emlak birimleri; Milli emlak müdürlüğü veya müdürlük olmayan yerlerde de Malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinde milli emlak uzmanı ve yardımcıları çalıştırılabilir. Milli emlak memuru bulunmayan ilçelerde milli emlak işlemleri görevlendirilecek diğer memurlar tarafından yürütülür. Bakanlık gerekli görülen il ve ilçelerde bir veya birden fazla sayıda milli emlak müdürlüğü kurmaya yetkilidir. Milli emlak birimlerinin kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

Milli Emlak Birimlerinin Görevleri;

 1. İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür.
 2. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde Malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir.
 3. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir.
 4. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de Malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.
 5. Milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
 6. İlgili memur ve şefler, sözü edilen görevlerin tam veya zamanında yerine getirilmemesinden dolayı tahakkuk noksanından veya zamanında takip ve tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle tahsil edilemez bir hale gelmiş Hazine hak ve alacaklarından başkanlık şeklinde kurulan milli emlak birimlerinde emlak müdürü, müdürlük şeklinde kurulan birimlerde müdür yardımcısı, Malmüdürlüklerinde malmüdürü ile birlikte sorumludur.

Muhakemat Müdürlüğü

Muhakemat hizmetleri ve hukuk danışmanlığı kapsamında Maliye Bakanlığı’nın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Maliye Bakanlığını temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek, İhtiyaç duyulması ve Maliye Bakanlığından talep edilmesi halinde diğer idarelerin Muhakemat hizmetlerini de yürütmekle görevlidirler.

Personel Müdürlüğü

Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

 1. a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
 2. b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
 3. c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 4. d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 5. e) Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.